Bana sürpriz yap !

houdini car crash test 02

2015-07-07 127 0 Vimeo

Car crash test ver 2. FEM & SOP Solver deforms the car body at points of impact.